“Nxitja e rritjes së vullnetarve për ndarjen e letrës në Fakulte dhe shkolla”

ANEP mbështetur nga REC Albania dhe financuar nga Qeveria Suedeze për 7 muaj  realizoj projektin “Nxitja e rritjes së vullnetarve për ndarjen e letrës në Fakulte dhe shkolla”

Qëllimi i Projektit ishte te nxitet ndarja e letrës në burim
Objektivat e Projektit: 
- Rritjen e vullnetarizmit për ndarjen e letrës në fakultete
- Riaktivizimin e Klubit Studentor për Edukim Mjedisor të krijuar në FHF
- Vendosja e koshave për ndarjen e letrës ne FHF
- Shtrirja e këtij aktiviteti edhe në shkolla të mesme të Tiranës
Në kuadër të të cilës u zhvilluan shumë fushata ndërgjegjësuese për nxitjen e ndarjes së letres në burim. Përgatitjen dhe realizimin e disa trajnimeve me studentët dhe nxënës për dobitë ekonomike dhe mjedisore të riciklimit të letres, përgatitjen e fletpalosjes dhe krijimin e koshave për ndarjen e letrave me karton dhe vendosja etyre në fakultet.